پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی

هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی|35011224|fky

مشخصات فایل:قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 22

فهرست مطالب:خوشه های اتمی(MAGIC NUMBER)اعداد جادویی
دسته بندی خوشه ها بر اساس اندازه انهادسته بندی خوشه ها براساس پیوندهای شیمیاییخوشه های اتمی فلزی
اعداد جادویی برای سدیم خوشه های واندروالسیخوشه های واندروالسیتفاوت بین سدیم وارگونساختار های کووالانسیمدل لونارد جونز

بخشی از پاورپوینت:خوشه های اتمیمهمترین تفاوت خوشه ها با توده ماده نسبت سطح به حجم انهاست.
در خوشه ها خواص سطحی اثر عمده ای بر روی خواص فیزیکی خوشه ها می گذارد.
نسبت تعداد اتم های سطحی به تعداد کل اتمها =به عنوان مثال حتی برای خوشه ای به بزرگی اتم این نسبت برابر 10 درصد است
و . . .